پس از پیگیری های مداوم پایگاه بسیج حضرت ابوالفضل(ع) و برداشتن بزرگترین سد مخابرات برای نصب دستگاه ها در مرکز مخابرات امام خمینی(ره) و همکاری ریاست محترم زیر ساخت اصفهان آقای مهندس محمود جعفری فشارکی و لطف ایشان به مردم محله ولدان در جهت اجازه نصب دستگاه ها و همکاری کامل ایشان با شرکت مخابرات (لازم به ذکر است مخابرات شرکتی خصوصی و زیر ساخت شرکت دولتی و بحثی طولانی دارد) همچنین پیگیری های مدوام پایگاه بسیج حضرت ابوالفضل(ع) و پیگیری های حضوری مداوم با جناب مهندس خالویی و مهندس شیروی ریاست تجهیزات مخابراتی اصفهان و مدیر عامل مخابرات اصفهان آقای مهندس کشایی سرانجام تمام دستگاه های مربوط به محله ولدان نصب شد.  انشاء الله به زودی و شاید در هفته آینده پس از تغیر شماره تلفن های اصفهان و ۸ رقمی شدن شاهد آغاز واگذاری خواهیم بود.