تصاویر مربوط به وضعیت مدرسه و در ادامه هم جلسه خیرین محله و معاونان آموزش و پرورش و دکتر صادقیان از اعضاء محترم شورای شهر اصفهان