دیدار با خانواده شهدای ولدان و مدافع حرم با حضور اعضای شورای شهر اصفهان ، شهردار  و معاونین منطقه دواصفهان حجت السلام محمدی و صفوی ،همیاران ولدان ، جوانان ولدان