راهنمایی و دبیرستان شهداي ولدان(حاج عباسی مکتبی )
نام مدیر صفرعلی عباسی
پست الکترونیک veldan@isfedu5.com
تلفن 3271457
آدرس اصفهان –  خیابان صمدیه لباف . جنب پل هوایی
     
 

 

 

ولدان