مدرسه ابتدایی  دخترانه عصمت«رودابه سابق»
نام مدیر بتول موحدیان
پست الکترونیک esmat-school@yahoo.com
تلفن 3270295
آدرس خیابان-صمدیه لباف  محله ولدان کوچه 51
آدرس سایت  
صفحه شخصی