علی جعفری

متاسفانه هیچ زندگی نامه ای از این عزیز در اختیار نداریم

روحش شاد و یادش گرامی باد.