شهید سید حسن کاظمی فرزند سید محمود در سال 1333 چشم به جهان هستی گشود در تاریخ 1366/6/29 در کارخانه توحید اصفهان به شهادت رسید