شهید سعید عباسی متولد 1352 شهرستان اصفهان محله ولدان فرزند حیدر پدرش میوه فروش بود .تا دیپلم درس خواند

در 1371/6/4 در حین ماموریت مبارزه با مواد مخدر تیپ سلمان در زاهدان به شهادت رسید